Downloads

Hieronder vindt u de presentaties van een aantal van de sessies, welke door de presentatoren ter beschikking zijn gesteld.

Presentaties van de sessies ronde 1:

Leefstijl in en vanuit de Zorg
Wil jij ook dat leefstijl een vanzelfsprekend onderdeel wordt in jouw zorgorganisatie? Kom naar deze interactieve sessie waarin de Coalitie Leefstijl in de Zorg alle kennis en inzichten van de Coalitie en haar 7 teams deelt. Raak geïnspireerd door geleerde lessen en deel actief de kennis, inzichten en tools waarmee je werkt of die je nodig hebt

Netwerkzorg in de GGZ
De hervormingsagenda jeugd en het IZA vragen beiden om meer samenwerking over domeinen heen. Maar hoe doe je dat? In deze sessie zal de netwerkintake geïntroduceerd worden, hoe dit bijdraagt aan domein overstijgend samenwerken, wat een regio kan doen om dit stevig te verankeren en wat de achtergrond is van deze manier van werken.

Patiëntparticipatie als onderbenutte bron in de zorg zelf

Samen beslissen in de medisch specialistische zorg
Samen Beslissen is niet meer weg te denken, maar waar staan we in de medisch specialistische zorg met Samen Beslissen; wat is er allemaal voorhanden om te blijven ontwikkelen en welke randvoorwaarden zijn daar voor nodig?

Samen indiceren in Twente
Samen indiceren in Twente: de inwoner ontvangt een snellere en passende Wmo-indicatie door de verschuiving van werkzaamheden in de ketensamenwerking. Nieuwsgierig? Tijdens deze sessie vertellen we je meer over de aanpak van Twentse Koers rondom het project samen indiceren.

Samen slimmer: met burgerkracht de zorg verlichten
Hoe kunnen we effectief samenwerken met de inwoners in onze regio’s? Versterk burgerkracht in gemeenschappen en beschouw hen als een bron van kennis en organisatiekracht. Betrek je inwoners, verlicht de zorg en creëer samen toekomstbestendige zorg in de regio. Lea neemt ons mee langs inspirerende voorbeelden die laten zien hoe dit mogelijk is. En vanuit een casus in de zaal ervaren we samen hoe we tot slimmere antwoorden kunnen komen. Burgerparticipatie in de praktijk met de zorgverzekeraar, hoe doe je dat?

Secundair gebruik van data uit biobanken
Kom in deze sessie alles te weten over het bewaren en gebruik van lichaamsmaterialen in zorg en wetenschappelijk onderzoek. Deskundigen uit de praktijk delen hun ervaringen en uitdagingen en wat daarin verbeterd kan worden.

VVTB: Open dialoog; Moeilijke keuzes rondom passende zorg in de spreekkamer - waar lopen zorgverleners tegenaan?
Iedereen de nodige zorg. Daar is niemand op tegen. Maar het toegankelijk houden van de zorg in Nederland vraagt om scherpe keuzes in welke zorg we wel of niet vergoeden vanuit het basispakket. Vanuit het IZA is afgesproken dat alleen passende zorg in het basispakket hoort. Ook zorgverleners hebben hierin een rol. Wat kunnen zij doen? Welke keuzes kunnen zij maken? Daarover gaan medewerkers van het VWS-programma Verbeteren en verbreden van de toets op het basispakket graag in gesprek. We willen een open, eerlijke dialoog: waar lopen zorgverleners tegenaan, wat vinden ze belangrijk, welke kennis en ideeën hebben ze waar VWS, -en dus de hele zorg- voordeel mee kan doen? Deze workshop is bedoeld voor alle zorgverleners die nadenken over keuzes die ze maken rondom passende zorg.

Presentaties van de sessies ronde 2:

'Als ik het kan, kan jij het ook!' en andere aannames over meedoen in digitale zorg.
Hoewel digitale zorg een onmisbaar onderdeel is geworden van zorg en welzijn, is het niet voor iedereen even begrijpelijk en gebruiksvriendelijk. 2,5 tot 4 Miljoen mensen ondervinden drempels bij het meedoen aan de digitaliserende samenleving. Er zijn hardnekkige aannames over het bezit van apparaten, vaardigheden en motivatie van deze groep. In deze interactieve dialoog ontrafelen we de mythes die meedoen in de digitale samenleving en het optimaal benutten van digitale zorgtoepassingen belemmeren. Ervaringsdeskundigen nemen ons mee in hun verhaal. We horen over elkaars ervaring, belemmeringen en behoeften en krijgen een aantal concrete handvatten waar je direct in de praktijk gebruik van kunt maken. 

Impactvolle transformaties in de praktijk
Een inkijk in verschillende impactvolle transformaties in de praktijk. Wil je weten hoe het gaat met impactvolle transformaties in de praktijk? Welke goede voorbeelden zijn er? Wat zijn de succesfactoren en wat kunnen we van elkaar leren? 

Jeroen Bosch Thuismonitoringcentrum samenwerking in de regio
Regionale thuismonitoring, samenwerking tussen de Jeroen Bosch Huisartsen en Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Mensen zijn het liefst zo min mogelijk bij hun huisarts of in het ziekenhuis, maar willen wel grip houden op hun gezondheid. Sinds 1 november 2023 werken Jeroen Bosch Huisartsen (JBH) en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) samen voor de thuismonitoring van patiënten met astma, COPD en hypertensie. Deze samenwerking maakt hen koploper in Nederland op het gebied van thuismonitoren en deze manier van zorg. Met behulp van thuismonitoring kunnen huisartsen, praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuners hun dagelijkse praktijk anders inrichten en ruimte creëren voor andere zorg. Daarbij draagt hij bij aan het vergroten van de eigen regie van mensen in de regio Den Bosch.

Meer gezonde levensjaren voor mensen met een minimum inkomen
De gezondheidsverschillen tussen inkomensgroepen zijn groot en worden groter. Met name bij inwoners die minder of niet zelfredzaam zijn en problemen in meerdere levensdomeinen ervaren. Zij hebben ondersteuning over domeinen heen nodig. 
Hoe dat eruit kan zien, is op meerdere plekken in het land inmiddels bedacht. Nu moeten we het grootschalig mogelijk maken. En dat is precies wat GelijkGezond beoogt: meer tijd, (financiële) regelruimte en organisatiekracht organiseren voor de ondersteuning van deze doelgroep, structureel gefinancierd. Werkend vanuit de mogelijkheden die ons zorg- en ondersteuningssysteem biedt. Want alleen dan kunnen we de snelheid maken die we (allen!) aan deze inwoners verplicht zijn.

Samen()werken aan zorgcoördinatie
In deze sessie worden deelnemers geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van zorgcoördinatie, en worden zij aan de hand van prikkelende stellingen uitgenodigd om ervaringen, verwachtingen en zorgen met betrekking tot (de implementatie van) zorgcoördinatie te delen.

Samen Zoetermeer Gezond
Een wijkgerichte aanpak waarbij het Gezond Actief Leven Akkoord de basis is. Vanuit deze basis werken zorg- en welzijnsaanbieders niet alleen samen rond de integrale ketenaanpakken, de verbinding tussen IZA en GALA, maar worden ze betrokken in de breedte van dit akkoord. Dit alles onder het gedachtegoed ‘positieve gezondheid’

Link van hun website www.samenzoetermeergezond.nl

Spoedeisende Medische Dienst: samen transformeren we de acute basiszorg
In het SEMD programma te Midden Kennemerland zijn honderd professionals uit vijf domeinen vanaf een leeg vel een ‘geheel nieuwe en volledig gezamenlijke organisatie’ aan het ontwerpen voor alle acute basiszorg. Doel is een voor de patiënt impactvolle transformatie: “De SEMD staat voor passende acute zorg die begrijpelijk is en goed vindbaar, waar samenwerken de norm is, de patiënt altijd het uitgangspunt en iedereen in het acute zorgnetwerk herkenbaar en aanspreekbaar is”. Eind 2024 zal de SEMD operationeel worden op het nieuwe Spoedplein te Beverwijk.  

VVTB: Zorgverleners hoeven niet zelf te toetsen of zorg voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk - en andere misverstanden over verzekerde zorg in het basispakket
Zorgverleners hoeven niet zelf te toetsen of zorg voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk - en andere misverstanden over verzekerde zorg in het basispakket. Er zijn flink wat misverstanden over verzekerde zorg in het basispakket. Deze workshop ontrafelt ze stuk voor stuk. Centraal staat de vraag ‘Hoe kunnen zorgverleners en aanbieders zelf beoordelen of zij effectieve zorg verlenen, ook in een veranderend zorglandschap?

Presentaties van de sessies ronde 3:

Controledrift en de luxe van wantrouwen
De echte transformatie in de zorg is van de luxe van wantrouwen naar de noodzaak van vertrouwen. Het terugdringen van de controledrift kan alleen als we elkaar weer leren vertrouwen met alle verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Kwaliteitsdenken hoort daar bij aan te sluiten.

De academie voor Patiënt en Mantelzorger van het MUMC+: op weg naar passende ondersteuning bij eigen regie in heel Nederland
In de Nederlandse zorg is een verandering gaande: zorgen vóór wordt zorgen dát. De vraag is echter hoe we deze verandering vorm kunnen geven op een manier dat zelfmanagement geen 'zoek-het-zelf-maar-uit’-management wordt. 
Stichting KOMPAZ Nederland is opgericht in samenwerking met het Maastricht UMC+, IFOZ en CZ, met als doel om regio's te faciliteren bij het duurzaam en effectief opzetten van een regionaal trainingscentrum waarin ondersteuning van eigen regie ondergebracht kan worden. Hierbij wordt de ervaring van de MUMC+ Academie voor Patiënt en Mantelzorger ten volle benut. Op deze manier denken we de paradigmaverandering nog een stap verder te brengen: zorgen dát wordt zorgen mét.

Hoe werk je samen met partijen uit het sociaal domein aan een goede gezondheid? 1
Hoe werk je samen met partijen uit het sociaal domein aan een goede gezondheid? 2
Interactieve sessie waarin Florien van de Windt beide inleiders bevraagt op hun visie op lokale samenwerking aan de hand van aansprekende voorbeelden. In de laatste 20 minuten gaan de inleiders in gesprek met de zaal.

Kansrijk opgroeien in de regio Breda
Lef en commitment zijn sleutels tot succes. Het programma Generation A is geboren uit deze visie en heeft als ambitie om door intensieve ketensamenwerking te investeren in een gezondere Generatie A die minder zorg en ondersteuning nodig heeft in de toekomst. Doe in deze sessie inspiratie op over zowel inhoud en als proces van een ambitieus IZA-programma.

Meer lucht voor longpatiënten met Hybride longzorg
In deze sessie wordt getoond hoe de longarts en de POH Long door apothekers ondersteund kunnen worden met digitale tools, tips en filmpjes van inhalatorgebruik.nl, de LAN en apotheek.nl.

Omkijken naar elkaar! Nationale hulpkaart
Meer incidenten met verwarde personen, het aantal thuiswonende dementeerden neemt toe, een kwart van de jongeren is depressief.” Nieuwsberichten die we helaas steeds vaker tegenkomen. Hoe gaan we hier als professionals en samenleving mee om? Kunnen we niet op een andere manier naar elkaar omkijken? En hoe kan de Hulpkaart hierbij helpen? Kom in een interactieve sessie kennis ophalen, luister naar ervaringsverhalen vanuit o.a. de NS en Dementie Vriendelijk Culemborg en deel je inzichten. 

Reablement in de praktijk, hoe doe je dat?
In een interactieve werkvorm laten we zien hoe we binnen de 4 koplopende organisaties aan de slag zijn gegaan met reablement. De focus ligt daarbij op de veranderaanpak, waarbij de ook overeenkomsten en verschillen van de reablementprogramma's tussen de organisaties in beeld zullen worden gebracht. Aan het eind van deze sessie zijn deelnemers geïnspireerd om de eerste stappen te zetten in hun eigen organisatie om aan de slag te gaan met reablement.

Uw (zorg)processen digitaal maken, u staat er niet alleen voor: #hoedan?
Hoewel er steeds meer zorgtechnologieën beschikbaar zijn, is implementatie niet vanzelfsprekend. Digitale transformatie is inmiddels geen óf maar #hoedan vraagstuk geworden. Digizo.nu en Vliegwiel nemen je mee in het kiezen en implementeren van bewezen digitale en hybride (zorg)processen.

Link naar de website https://digizo.nu/uw-zorgprocessen-digitaal-maken-u-staat-er-niet-alleen-voor/

Versterken samenwerking sociaal domein-zorgdomein
Een goede samenwerking tussen het sociaal domein en het zorgdomein levert veel op in de beweging van zorg naar gezondheid. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat de VNG zien hoe je dit goed kunt organiseren en wat het je oplevert. Zo komen de samenwerking huisarts-ggz-sociaal domein en de leefstijlapotheker aan bod.

Zorgbuurthuis - verbinding tussen welzijn, wonen en zorg
In deze sessie laat Interzorg Thuiszorg zien welke meerwaarde het kan hebben om actief als zorgaanbieder te investeren in een community om zo welzijn, wonen en zorg te verbinden. Interzorg laat dit zien door de bezoekers mee te nemen in de reis van het Zorgbuurthuis in Oss: van droom naar realisatie. kansen er zijn wanneer welzijn, wonen en zorg samen werken om zo langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.