Sessies

Sessies ronde 1:

De potentie van de patiënt voor passende zorg
De patiënt (vertegenwoordiger) is de meest onbenutte potentie voor passende zorg: in de spreekkamer en aan de beleidstafels. Het is begrijpelijk dat het voor zorgprofessionals lastig is zich écht te verplaatsen in de patiënt. We kijken met andere ogen naar dezelfde zorg. Een sessie ter inspiratie, bewustwording van het belang patiëntperspectief voor zorgverleners. 
Hoe gaat u na deze sessie de zorg passend maken voor uw patiënten? Welke belofte heeft u?

Deelsessie IZA-wijkfonds
Domeinoverstijgend werken is de manier van werken om ervoor te zorgen dat inwoners langer op een goede manier zelfstandig kunnen wonen. De praktijk is weerbarstig: het is een cultuurverandering over organisaties heen. Santé Partners en Opella delen graag de lessen die zij hebben geleerd.

Een blik op de ‘Zorg van Morgen’
Hoe ziet de Zorg van Morgen eruit?
Vier jonge artsen maakten samen een documentaire over hun zoektocht naar een gezondheidsgericht zorgsysteem dat verder kijkt dan alleen ziektes. Ze gingen op zoek naar oplossingen om de zorg in de toekomst houdbaar, toegankelijk en meer menselijk te maken. Inspirerende gesprekken en initiatieven zullen aan het licht komen in hun documentaire. Na de vertoning willen zij graag het gesprek openen om samen na te denken over welke vervolgstappen nodig zijn om de zorg toekomstbestendig te maken.

'Groeten uit de GGZ' theatervoorstelling
In deze voorstelling nemen theatermakers Nicky & Daniëlle je mee in de kliniek. Dat betekent een kennismaking met zweverige therapeuten, een onbereikbare crisisdienst niet-bewezen controversiële behandelmethoden en het gevoel van wanhoop en zelfstigma die je als cliënt kunt ervaren. Op humoristische, doch rake wijze delen zij hun eigen ervaringen als cliënt, zorgprofessional en naaste. Ze steken hier en daar de draak met de GGZ en de gebreken in het zorgsysteem, maar vertellen ook over de waarde die therapie in hun herstelproces heeft gehad. Muziek en sketches worden ingezet om psychische problematiek een centrale plaats op het toneel te geven en in alle worstelingen vooral ook wat hoop te bieden. Na afloop van de voorstelling is er een nagesprek met het publiek met als doel om ervaringen m.b.t. de besproken thema's uit te wisselen en discussiepunten vanuit verschillende perspectieven te bespreken. 

Leefstijl in en vanuit de Zorg
Wil jij ook dat leefstijl een vanzelfsprekend onderdeel wordt in jouw zorgorganisatie? Kom naar deze interactieve sessie waarin de Coalitie Leefstijl in de Zorg alle kennis en inzichten van de Coalitie en haar 7 teams deelt. Raak geïnspireerd door geleerde lessen en deel actief de kennis, inzichten en tools waarmee je werkt of die je nodig hebt.

Naar transformatiegerichte contracten in de zorg
Het realiseren van de IZA doelen vraagt om sterke en duurzame contractrelaties tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Alleen hoe pak je dat aan? Dat leer je in deze workshop.

Netwerkzorg in de GGZ
De hervormingsagenda jeugd en het IZA vragen beiden om meer samenwerking over domeinen heen. Maar hoe doe je dat? In deze sessie zal de netwerkintake geïntroduceerd worden, hoe dit bijdraagt aan domein overstijgend samenwerken, wat een regio kan doen om dit stevig te verankeren en wat de achtergrond is van deze manier van werken.

Samen beslissen in de medisch specialistische zorg
Samen Beslissen is niet meer weg te denken, maar waar staan we in de medisch specialistische zorg met Samen Beslissen; wat is er allemaal voorhanden om te blijven ontwikkelen en welke randvoorwaarden zijn daar voor nodig?

Samen in beweging voor een gezonde regio
Het leefstijlloket is een samenwerking met partners uit het medische en sociale domein. Een logisch gevolg van de visie van het ziekenhuis, waarin het begrip ‘gezondheidswelzijn’ centraal staat. De tweede lijn signaleert, het leefstijlloket is de schakel tussen de 2e, 1e en 0e lijn en de interventie vindt plaats in de omgeving van de patiënt.    

Samen indiceren in Twente
Samen indiceren in Twente: de inwoner ontvangt een snellere en passende Wmo-indicatie door de verschuiving van werkzaamheden in de ketensamenwerking. Nieuwsgierig? Tijdens deze sessie vertellen we je meer over de aanpak van Twentse Koers rondom het project samen indiceren.

Samen slimmer: met burgerkracht de zorg verlichten
Hoe kunnen we effectief samenwerken met de inwoners in onze regio’s? Versterk burgerkracht in gemeenschappen en beschouw hen als een bron van kennis en organisatiekracht. Betrek je inwoners, verlicht de zorg en creëer samen toekomstbestendige zorg in de regio. Lea neemt ons mee langs inspirerende voorbeelden die laten zien hoe dit mogelijk is. En vanuit een casus in de zaal ervaren we samen hoe we tot slimmere antwoorden kunnen komen. Burgerparticipatie in de praktijk met de zorgverzekeraar, hoe doe je dat?

Secundair gebruik van data uit biobanken
Kom in deze sessie alles te weten over het bewaren en gebruik van lichaamsmaterialen in zorg en wetenschappelijk onderzoek. Deskundigen uit de praktijk delen hun ervaringen en uitdagingen en wat daarin verbeterd kan worden.

Versterking Eerstelijn
Met de toenemende druk op de zorg is een sterke eerstelijnszorg meer dan ooit van levensbelang. In de visie op de eerstelijnszorg 2030 beschrijft het zorgveld samen met de landelijke overheid hoe de eerstelijnszorg versterkt moet worden zodat deze voor iedereen toegankelijk blijft. In deze sessie lichten partijen toe wat er de komende jaren in de eerstelijnszorg moet veranderen en delen zij inspirerende voorbeelden van regio’s die hiermee al aan de slag zijn.

VVTB: Open dialoog; Moeilijke keuzes rondom passende zorg in de spreekkamer - waar lopen zorgverleners tegenaan?
Iedereen de nodige zorg. Daar is niemand op tegen. Maar het toegankelijk houden van de zorg in Nederland vraagt om scherpe keuzes in welke zorg we wel of niet vergoeden vanuit het basispakket. Vanuit het IZA is afgesproken dat alleen passende zorg in het basispakket hoort. Ook zorgverleners hebben hierin een rol. Wat kunnen zij doen? Welke keuzes kunnen zij maken? 
Daarover gaan medewerkers van het VWS-programma Verbeteren en verbreden van de toets op het basispakket graag in gesprek. We willen een open, eerlijke dialoog: waar lopen zorgverleners tegenaan, wat vinden ze belangrijk, welke kennis en ideeën hebben ze waar VWS, -en dus de hele zorg- voordeel mee kan doen? Deze workshop is bedoeld voor alle zorgverleners die nadenken over keuzes die ze maken rondom passende zorg.

Wat betekent de Nationale Visie en Strategie op het gezondheidsinformatiestelsel voor jou als zorgprofessional?
De druk op de zorg neemt steeds meer toe. Door digitalisering en betere informatievoorziening kan de zorg toegankelijk en betaalbaar blijven. Er wordt daarom hard gewerkt aan een Nationale Visie en Strategie op het gezondheidsinformatiestelsel (NVS). Wil jij meer weten over de NVS en de relatie tussen de NVS en het IZA? Ben je benieuwd wat de NVS voor jou als zorgprofessional betekent? Tijdens deze interactieve sessie gaan we hier aan de hand van stellingen over in gesprek.

Sessies ronde 2:

2diabeat
2diabeat ondersteunt burgers en (zorg en welzijn) professionals die het sociale netwerk voor gezonde gemeenschappen bouwen. In deze workshop leer je waarom en hoe we deze bottom-up aanpak in de wijk vormgeven en hoe je er in je eigen omgeving mee aan de slag kunt. Een sessie met veel inspirerende praktijkvoorbeelden uit de wijken!

Aan de slag met passende zorgpraktijken ‘Samen leren en leren van elkaar’
In deze workshop kijken we naar de werkwijzen van twee passende zorgpraktijken en hoe we tot opschaling van een werkwijze kunnen komen. Gezamenlijk verkennen we inzichten en oplossingen.

'Als ik het kan, kan jij het ook!' en andere aannames over meedoen in digitale zorg.
Hoewel digitale zorg een onmisbaar onderdeel is geworden van zorg en welzijn, is het niet voor iedereen even begrijpelijk en gebruiksvriendelijk. 2,5 tot 4 Miljoen mensen ondervinden drempels bij het meedoen aan de digitaliserende samenleving. Er zijn hardnekkige aannames over het bezit van apparaten, vaardigheden en motivatie van deze groep. In deze interactieve dialoog ontrafelen we de mythes die meedoen in de digitale samenleving en het optimaal benutten van digitale zorgtoepassingen belemmeren. Ervaringsdeskundigen nemen ons mee in hun verhaal. We horen over elkaars ervaring, belemmeringen en behoeften en krijgen een aantal concrete handvatten waar je direct in de praktijk gebruik van kunt maken. 

Domeinoverstijgend samenwerken in Zeeland
De Zeeuwse Zorg Coalitie heeft een provinciebrede, domeinoverstijgende samenwerking. Hoe heeft Zeeland dit georganiseerd? En hoe werkt dit in de praktijk. Leer meer over de netwerksamenwerking tussen meer dan 65 partners van de coalitie, onder wie alle 13 Zeeuwse gemeenten, vele zorg- en welzijnsorganisaties en zorgverzekeraar CZ. 

Gezond.nl: jouw lokale huisarts digitaal
Gezond.nl biedt hybride huisartsenzorg in steeds meer huisartsenpraktijken. Zorgvragen worden zo veel en waar mogelijk digitaal beantwoord via chat en/of videobellen. Zowel de patiënten als de zorgverleners op de praktijken zijn zeer positief. Nieuwsgierig hoe we hierin slagen? Neem dan deel aan deze sessie!

Impactvolle transformaties in de praktijk
Een inkijk in verschillende impactvolle transformaties in de praktijk. Wil je weten hoe het gaat met impactvolle transformaties in de praktijk? Welke goede voorbeelden zijn er? Wat zijn de succesfactoren en wat kunnen we van elkaar leren? Meld je dan aan!

In gesprek met het IZA-talentennetwerk
De zorg staat onder druk! Als jonge (zorg)professionals hebben we veel vertrouwen in het IZA, maar maken we ons grote zorgen over de concretisering en het tempo waarmee we nu samen aan de slag zijn gegaan. In deze sessie gaan we op interactieve wijze graag in gesprek over de rol van de jonge (zorg)professionals bij het realiseren van de doelen uit het IZA.

IZA kan gebruikt worden om binnen de oncologie de goede aspecten van concentratie van zorg snel te implementeren
Concentratie van oncologische zorg, een historisch perspectief; Concentratie van zorg voor patiënten met slokdarm, maag en alvleesklierkanker is een gezamenlijke opdracht. Binnen Oncomid werkt dit al goed; ‘Het maakt niet uit waar een patiënt met klachten op verdenking van kanker begint, binnen Oncomid komt hij/zij vanzelf en snel op de juiste plek’. Maar klopt dit? Visie van een huisarts; Concentratie van delen van de oncologische zorg wat is er allemaal voor nodig?

Jeroen Bosch Thuismonitoringcentrum samenwerking in de regio
Regionale thuismonitoring, samenwerking tussen de Jeroen Bosch Huisartsen en Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Mensen zijn het liefst zo min mogelijk bij hun huisarts of in het ziekenhuis, maar willen wel grip houden op hun gezondheid. Sinds 1 november 2023 werken Jeroen Bosch Huisartsen (JBH) en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) samen voor de thuismonitoring van patiënten met astma, COPD en hypertensie. Deze samenwerking maakt hen koploper in Nederland op het gebied van thuismonitoren en deze manier van zorg. Met behulp van thuismonitoring kunnen huisartsen, praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuners hun dagelijkse praktijk anders inrichten en ruimte creëren voor andere zorg. Daarbij draagt hij bij aan het vergroten van de eigen regie van mensen in de regio Den Bosch.

Meer gezonde levensjaren voor mensen met een minimum inkomen
De gezondheidsverschillen tussen inkomensgroepen zijn groot en worden groter. Met name bij inwoners die minder of niet zelfredzaam zijn en problemen in meerdere levensdomeinen ervaren. Zij hebben ondersteuning over domeinen heen nodig. 
Hoe dat eruit kan zien, is op meerdere plekken in het land inmiddels bedacht. Nu moeten we het grootschalig mogelijk maken. En dat is precies wat GelijkGezond beoogt: meer tijd, (financiële) regelruimte en organisatiekracht organiseren voor de ondersteuning van deze doelgroep, structureel gefinancierd. Werkend vanuit de mogelijkheden die ons zorg- en ondersteuningssysteem biedt. Want alleen dan kunnen we de snelheid maken die we (allen!) aan deze inwoners verplicht zijn.

Samen()werken aan zorgcoördinatie
In deze sessie worden deelnemers geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van zorgcoördinatie, en worden zij aan de hand van prikkelende stellingen uitgenodigd om ervaringen, verwachtingen en zorgen met betrekking tot (de implementatie van) zorgcoördinatie te delen.

Samenwerken aan preventie, hoe regel je dat?
Binnen gemeenten komt steeds meer aandacht voor preventie en het stimuleren van een goede gezondheid. Via het GALA is veel geld beschikbaar voor preventieactiviteiten en het inrichten van duurzame samenwerking tussen het sociaal en medisch domein.

Samen Zoetermeer Gezond
Een wijkgerichte aanpak waarbij het Gezond Actief Leven Akkoord de basis is. Vanuit deze basis werken zorg- en welzijnsaanbieders niet alleen samen rond de integrale ketenaanpakken, de verbinding tussen IZA en GALA, maar worden ze betrokken in de breedte van dit akkoord. Dit alles onder het gedachtegoed ‘positieve gezondheid’

Spoedeisende Medische Dienst: samen transformeren we de acute basiszorg
In het SEMD programma te Midden Kennemerland zijn honderd professionals uit vijf domeinen vanaf een leeg vel een ‘geheel nieuwe en volledig gezamenlijke organisatie’ aan het ontwerpen voor alle acute basiszorg. Doel is een voor de patiënt impactvolle transformatie: “De SEMD staat voor passende acute zorg die begrijpelijk is en goed vindbaar, waar samenwerken de norm is, de patiënt altijd het uitgangspunt en iedereen in het acute zorgnetwerk herkenbaar en aanspreekbaar is”. Eind 2024 zal de SEMD operationeel worden op het nieuwe Spoedplein te Beverwijk.  

VVTB: Zorgverleners hoeven niet zelf te toetsen of zorg voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk - en andere misverstanden over verzekerde zorg in het basispakket
Er zijn flink wat misverstanden over verzekerde zorg in het basispakket. Deze workshop ontrafelt ze stuk voor stuk. Centraal staat de vraag ‘Hoe kunnen zorgverleners en aanbieders zelf beoordelen of zij effectieve zorg verlenen, ook in een veranderend zorglandschap?

Wondzorg Nijmegen
Deze sessie verschaft informatie over Wondzorg Nijmegen; een regionaal ketenzorginitiatief op het gebied van wondzorg. Het initiatief herstructureerd de aanvoer van wondzorgmiddelen in de regio, door de aanvraag en levering van wondzorgmiddelen regionaal te centreren. Het initiatief is succesvol en wordt mogelijk uitgebreid. Zo worden patiënten sneller, beter, en effectiever geholpen.

Sessies ronde 3:

Blauwe zones versnellen transformatie
Het integraal Zorgakkoord bepleit een transformatie voor duurzame zorg. Maar gaat deze transformatie nu snel genoeg? In deze sessie presenteren we een mogelijke aanpak voor versnelling van het transformatieproces. Kansrijke regio's krijgen onder voorwaarden de mogelijkheid met een domeinoverstijgende aanpak te versnellen.

Controledrift en de luxe van wantrouwen
De echte transformatie in de zorg is van de luxe van wantrouwen naar de noodzaak van vertrouwen. Het terugdringen van de controledrift kan alleen als we elkaar weer leren vertrouwen met alle verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Kwaliteitsdenken hoort daar bij aan te sluiten.

De academie voor Patiënt en Mantelzorger van het MUMC+: op weg naar passende ondersteuning bij eigen regie in heel Nederland
In de Nederlandse zorg is een verandering gaande: zorgen vóór wordt zorgen dát. De vraag is echter hoe we deze verandering vorm kunnen geven op een manier dat zelfmanagement geen 'zoek-het-zelf-maar-uit’-management wordt. 
Stichting KOMPAZ Nederland is opgericht in samenwerking met het Maastricht UMC+, IFOZ en CZ, met als doel om regio's te faciliteren bij het duurzaam en effectief opzetten van een regionaal trainingscentrum waarin ondersteuning van eigen regie ondergebracht kan worden. Hierbij wordt de ervaring van de MUMC+ Academie voor Patiënt en Mantelzorger ten volle benut. Op deze manier denken we de paradigmaverandering nog een stap verder te brengen: zorgen dát wordt zorgen mét.

Dure geneesmiddelen: voor patiënten nu én in de toekomst
Hoe zorgen we voor een toekomstbestendig stelsel voor dure geneesmiddelen waarbij er een rechtvaardige balans is tussen beheerste toegang, uitgavenbeheersing en daadwerkelijke waarde van een geneesmiddel voor de patiënt? We nemen jullie in deze sessie mee in de acties die op dit gebied worden ondernomen om dure geneesmiddelen nu en in de toekomst beschikbaar te houden voor patiënten.

Hoe verder na de regioplannen?
Stel: samen met de samenwerkingspartners in je regio heb je onlangs een mooi regioplan opgeleverd, maar hoe ga je daarna verder? In deze sessie bespreken we hoe je meer structuur brengt in de onderlinge samenwerking (ook wel: de governance). Welke aspecten zijn hierbij te bedenken? En welke belangrijke lessen hebben anderen al geleerd?

Hoe werk je samen met partijen uit het sociaal domein aan een goede gezondheid?
Interactieve sessie waarin Florien van de Windt beide inleiders bevraagt op hun visie op lokale samenwerking aan de hand van aansprekende voorbeelden. In de laatste 20 minuten gaan de inleiders in gesprek met de zaal.

Kansrijk opgroeien in de regio Breda
Lef en commitment zijn sleutels tot succes. Het programma Generation A is geboren uit deze visie en heeft als ambitie om door intensieve ketensamenwerking te investeren in een gezondere Generatie A die minder zorg en ondersteuning nodig heeft in de toekomst. Doe in deze sessie inspiratie op over zowel inhoud en als proces van een ambitieus IZA-programma. 

Meer lucht voor longpatiënten met Hybride longzorg
In deze sessie wordt getoond hoe de longarts en de POH Long door apothekers ondersteund kunnen worden met digitale tools, tips en filmpjes van inhalatorgebruik.nl, de LAN en apotheek.nl. 

Omkijken naar elkaar! Nationale hulpkaart
Meer incidenten met verwarde personen, het aantal thuiswonende dementeerden neemt toe, een kwart van de jongeren is depressief.” Nieuwsberichten die we helaas steeds vaker tegenkomen. 
Hoe gaan we hier als professionals en samenleving mee om? Kunnen we niet op een andere manier naar elkaar omkijken? En hoe kan de Hulpkaart hierbij helpen? Kom in een interactieve sessie kennis ophalen, luister naar ervaringsverhalen vanuit o.a. de NS en Dementie Vriendelijk Culemborg en deel je inzichten. 

Reablement in de praktijk, hoe doe je dat?
In een interactieve werkvorm laten we zien hoe we binnen de 4 koplopende organisaties aan de slag zijn gegaan met reablement. De focus ligt daarbij op de veranderaanpak, waarbij de ook overeenkomsten en verschillen van de reablementprogramma's tussen de organisaties in beeld zullen worden gebracht. Aan het eind van deze sessie zijn deelnemers geïnspireerd om de eerste stappen te zetten in hun eigen organisatie om aan de slag te gaan met reablement.

Regionaal zeggenschap
In welke vormen komt zeggenschap voor en hoe versterk je zeggenschap in de regio? Ga met ons in gesprek en laat horen hoe jij naar dit onderwerp kijkt. Breng jij zeggenschap naar de regio?

Samen op weg naar toekomstbestendige zorg in de regio Middenholland
De regio Midden-Holland staat de komende jaren voor een grote uitdaging om de zorg toegankelijk te houden door een bevolkingsgroei van 25% tot 2035. Hiermee groeit de regio drie keer sneller dan gemiddeld in Nederland. De transformatieplannen van het Groene Hart Ziekenhuis en Gedeelde Zorg dragen bij aan het beschikbaar en betaalbaar houden van de zorg in de regio. 
Samenwerking, draagvlak en gelijkgerichtheid zijn essentieel bij het opstellen van impactvolle transformatieplannen. Hoe pakt men dat in Midden-Holland aan?  

Uw (zorg)processen digitaal maken, u staat er niet alleen voor: #hoedan?
Hoewel er steeds meer zorgtechnologieën beschikbaar zijn, is implementatie niet vanzelfsprekend. Digitale transformatie is inmiddels geen óf maar #hoedan vraagstuk geworden. Digizo.nu en Vliegwiel nemen je mee in het kiezen en implementeren van bewezen digitale en hybride (zorg)processen.

Versterken samenwerking sociaal domein-zorgdomein
Een goede samenwerking tussen het sociaal domein en het zorgdomein levert veel op in de beweging van zorg naar gezondheid. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat de VNG zien hoe je dit goed kunt organiseren en wat het je oplevert. Zo komen de samenwerking huisarts-ggz-sociaal domein en de leefstijlapotheker aan bod.

Zorgbuurthuis - verbinding tussen welzijn, wonen en zorg
In deze sessie laat Interzorg Thuiszorg zien welke meerwaarde het kan hebben om actief als zorgaanbieder te investeren in een community om zo welzijn, wonen en zorg te verbinden. Interzorg laat dit zien door de bezoekers mee te nemen in de reis van het Zorgbuurthuis in Oss: van droom naar realisatie. kansen er zijn wanneer welzijn, wonen en zorg samen werken om zo langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.